വായ്പയെടുത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി…