റേഷൻ കടയിൽനിന്ന് അരി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ മാറ്റം വരുന്നു…