സ്വയം പിന്മാറി ദിൽഷ… ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും വിഷമത്തിൽ വീട്ടുകാർ…