സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വായ്പാ സഹായം രണ്ടുകോടി വരെ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ