റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്..!!