5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾതന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…