സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മെയ് 20 മുതൽ തുടങ്ങും…