സ് ബി ഐ യിൽ അക്കൗണ്ടുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…