യൂറോപ്പിലെ യുദ്ധം കേരളത്തിൽ വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങുന്നു…