സർക്കാർ പുതിയ അറിയിപ്പ് എത്തി… ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയണം…