റേഷൻകടയിൽ പോകുന്നവർ ഈ കാര്യം അറിയുക ആരും നഷ്ടം ആക്കരുത്…