കിസാൻ സമ്മാന നിധി പുതിയ അറിയിപ്പ്…ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ