റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യമറിയാതെ ഇരിക്കരുത്