ഈ ശ്രം കാർഡ് എടുത്തവരാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിക്കരുത്…