ആരും കൊതിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീട്… കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈൻ…