റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം… അറിയാതെ പോകരുത്