1250 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും… കിടിലൻ വീട് തന്നെ…