പുതിയ റേഷൻ കാർഡ്… സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി… കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ