റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 14 ഇന സാധനങ്ങൾ… ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!