പട്ടാളവേഷത്തിൽ തിളങ്ങാൻ വീണ്ടും മോഹൻലാൽ… സാധ്യത ഉണ്ടായേക്കാം…