ലോൺ എടുത്തവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യം ആരും അറിയാതെ പോകരുത്…