നീല വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷവാർത്ത… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം…