റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചടി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…