മോഹൻലാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു… അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഷാജി കൈലാസ്…