റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ ഈ കാര്യം സൂക്ഷിക്കുക അറിയാതെ പോകല്ലേ…