ലൈഫ് മിഷനിൽ അർഹതരുടെ ലിസ്റ്റ് എത്തി… ഇവർക്ക് സാധ്യത