മിൽമയുടെ രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ… ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ…