മകൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നോ… ജയറാമിന്റെ മറുപടി… സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ മക്കൾ ഒന്നിക്കുന്നു