ലൈഫ് മിഷനിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം വീടുകൾ… ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ…