എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന സന്തോഷവാർത്ത എത്തി… ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…