ലൈഫ് മിഷൻ അപേക്ഷകരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു… കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…