സന്തോഷവാർത്ത റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!