ലൈഫ്മിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയും വീടും ലഭിക്കും…