കിസാൻ സമ്മാന നിധി പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ… ഇകെവൈസി ചെയ്യാൻ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക