കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ… സൗജന്യമായി തയ്യൽ മെഷീൻ…