കേരളത്തിൽ 57 ലക്ഷം പേർക്ക് ഈ പദ്ധതി… തൊഴിൽ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ…