മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങുന്നവർ ഈ കാര്യം അറിയുക ആരും അറിയാതെ പോകല്ലേ…