കേരള ബാങ്കിന്റെ ഈട് രഹിത വായ്പാ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക