റേഷൻ കാർഡ് സ്വന്തംപേരിൽ ഉണ്ടോ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…