ഈടില്ലാതെ പത്ത് ലക്ഷം വ്യക്തിഗത വായ്പ… തിരിച്ചടവ് കാലാവധി അറുപത് മാസം…