വെള്ളപ്പാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണോ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും

ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഈ അസുഖം പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഇത് പുറകിൽ പല വിദ്യാഭ്യാസ മനസ്സിലാക്കാം തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.

   

ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമുക്ക് ചിലരിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള നിറത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളപ്പാണ്ട് അസുഖമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളവർക്കുണ്ടാവാം വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്

എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് പകർച്ചവ്യാധിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്

ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊരു അനുപാതയല്ല ഇതൊരു നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെ ഒന്നും പകരുന്ന ഒരു അസുഖമായി ഇതിനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.