ലിവർ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം അതുപോലെതന്നെ അസുഖങ്ങളും എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം

നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്ന അസുഖമാണ് ലിവറിന്റെ അസുഖം. nഅതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ഉചിതമാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും ഫാറ്റിലിവർ ഡിസീസസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെയും ഡയറ്റിന്റെയും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് കാണുന്നത് .

   

നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഭാഗമായിട്ട് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള കമ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എക്സസൈസ് ഒരു ഭാഗമാക്കിയാൽ അമിതമായ വണ്ണം വെക്കാതിരിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണകാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള.

വളരെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള ലിവർ ഡിസീസാണ് വരുന്നത് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സേഫ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അമിത മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും ആ ലിബറിൽ വരും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ്.

മദ്യപാനം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് നോർമൽ ഹെൽത്തി ലിവറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് കുറെ ഡിസീസു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പീരിയോഡിക് ഹെൽത്ത് ആണ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരിക ക്ഷീണം ആയിട്ട് വരാം. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.