ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…