ലൈഫ് മിഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർ ഉണ്ടോ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…