ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ വില കൂടി… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക