ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയൂ…