അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാതെ തന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുതിയ പദ്ധതി… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക