ഏതെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ… പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു…