ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു… ഈ കാർടു കാർ ഈ കാര്യം അറിയുക…