എമ്പുരാൻ തിരക്കഥ പൂർത്തിയായി… പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ..!!